Page 7 of 8
Name
Code
Price
No Image
RCC-KL
300281
300281
$1,326.00
No Image
RCC-KP
300254
300254
$1,326.00
No Image
RCC-LR
300236
300236
$1,326.00
No Image
RCC-MF
300245
300245
$1,326.00
No Image
RCC-MH
300237
300237
$1,326.00
No Image
RCC-OF1
300255
300255
$1,326.00
No Image
RCC-PR
300267
300267
$1,326.00
No Image
RCC-WK
300243
300243
$1,326.00
No Image
RD
300401
300401
$965.25
No Image
RD-ES
300410
300410
$965.25
No Image
RenCa
400321
400321
$1,140.75
No Image
RenCa-IL2
400322
400322
$1,326.00
No Image
Research Use - U-118 MG
300362
300362
$965.25
No Image
RPMI-1788
300318
300318
$965.25
No Image
RPMI-2650
300323
300323
$965.25
No Image
RPMI-8226
300431
300431
$965.25
No Image
RT-112
300324
300324
$965.25
No Image
RT-112-D21
300325
300325
$1,140.75
No Image
RT-4
300326
300326
$965.25
No Image
RTE-2
500327
500327
$965.25
No Image
RY(häm) Yoshida Sarcoma
500415
500415
$1,140.75
No Image
SaOS-2
300331
300331
$965.25
No Image
SAT
400332
400332
$1,043.25
No Image
SCLC-21H
300225
300225
$965.25
No Image
SCLC-22H
300445
300445
$1,043.25
No Image
SF-9
604328
604328
$965.25
No Image
SH-SY5Y
300154
300154
$965.25
No Image
Sk-Br-3
300333
300333
$1,140.75
No Image
SK-ES-1
300435
300435
$965.25
No Image
SK-HEP-1
300334
300334
$965.25
No Image
SK-LMS-1
300125
300125
$965.25
No Image
SK-LU-1
300335
300335
$965.25
No Image
SK-Mel-1
300424
300424
$1,043.25
No Image
SK-MEL-28
300337
300337
$1,043.25
No Image
SK-MEL-5
300157
300157
$965.25
No Image
SK-MES-1
300339
300339
$965.25
No Image
SK-NEP-1
300341
300341
$965.25
No Image
SK-N-LO
300400
300400
$1,140.75
No Image
SK-N-MC
300340
300340
$965.25
No Image
SK-OV-3
300342
300342
$965.25
No Image
SK-UT-1
300455
300455
$1,043.25
No Image
SK-UT-1B
300406
300406
$1,043.25
No Image
SKW-3
300343
300343
$965.25
No Image
Sp2/0-Ag14
400481
400481
$965.25
No Image
Sp2/0-Ag14
400481-SF
400481-SF
$965.25
No Image
STO
400165
400165
$965.25
No Image
SV-80
300345
300345
$965.25
No Image
SW-1116
300348
300348
$965.25
No Image
SW-13
300349
300349
$965.25
No Image
SW-1353
300440
300440
$965.25